DAILY BULL & BEAR

FINANCIELE PRODUCTEN MET HEFBOOMEFFECT DIE EEN RISCO OP KAPITAALVERLIES MEEBRENGEN

Met Daily Bull & Bears kunt u beleggen met een hefboom van 3 tot 15. Dit betekent dat u 3 tot 15 keer de dagelijkse performance van een aandeel, index, valuta of grondstof kunt realiseren waarbij uw risico is beperkt tot het bedrag dat u heeft belegd. Daily Bull & Bears zijn SG Exchange Traded Instruments (op de beurs verhandelde instrumenten) die de performance van een hefboomindex volgen. Deze producten zijn ontwikkeld voor de ervaren en actieve particuliere beleggers die bereid zijn meer risico te nemen om hogere rendementen te behalen. Een belangrijk kenmerk van Daily Bull & Bears is dat ze de dagelijkse stijging of daling van een onderliggend aandeel, index, valuta of grondstof met een factor 3 tot 15 vermenigvuldigen. Dit betekent dat elke belegde euro dezelfde winst of verlies oplevert als 3 tot 15 euro die een dag lang rechtstreeks in de onderliggende waarde wordt belegd. Dit is voor aftrek van kosten en vergoedingen. Als uw belegging resulteert in een verlies, zijn uw verliezen 3 tot 15 keer hoger dan bij een directe belegging in de onderliggende waarde. U kunt echter nooit meer verliezen dan uw belegging. Een restschuld is dus niet mogelijk.

Een Daily Bull & Bear kiezen

Er zijn twee hoofdtypen waaruit u kunt kiezen: Daily Bulls als u een stijging van de markt verwacht en Daily Bears als u een daling verwacht.

U kunt een product ook selecteren op basis van zijn hefboomwerking. Een hogere hefboom betekent meer risico.

Meer informatie over Daily Bull & Bears

Lees de productbrochure en bestudeer het basisprospectus en de definitieve voorwaarden voordat u de eerste keer gaat handelen en doe dat daarna ook regelmatig. Als u het product niet volledig begrijpt, vraag dan advies aan een financieel adviseur voordat u gaat handelen.

Belangrijke Informatie

Daily Bull & Bears zijn geschikt voor ervaren en actieve particuliere cliënten in Nederland die een goed inzicht hebben in de onderliggende markt en de kenmerken van het effect. Het is met name belangrijk dat u, voordat u gaat beleggen, begrijpt dat u het volledige bedrag van uw belegging kunt verliezen wanneer u in deze producten belegt.

Lees voordat u een belegging doet de productbrochure, het basisprospectus en de definitieve voorwaarden voor het door u gekozen product. Lees het basisprospectus en de definitieve voorwaarden zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Handelen in Daily Bull & Bears

Nadat u de productbrochure, het basisprospectus en de definitieve voorwaarden hebt gelezen en begrepen, kunt u handelen in Daily Bull & Bears. Deze producten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en zijn (onder normale marktomstandigheden) continu te verhandelen omdat Société Générale SA, SG Option Europe, of een andere gelieerde partij, als market maker de verplichting heeft continu een bied- en een laatprijs af te geven. Het is niet mogelijk om rechtstreeks met Société Générale SA te handelen. Daily Bull & Bears zijn via uw bank of broker te koop.

Daily Bull & Bears zijn complexe producten. Uw bank of broker kan mogelijk van u verlangen een toets voor complexe producten (Complex Products Assessment) af te leggen, voordat u de eerste keer gaat handelen.


Deze mededeling is bestemd voor ervaren en actieve particuliere beleggers in Nederland

Deze website wordt in Nederland gepubliceerd door het Londense bijkantoor van Société Générale SA. Société Générale SA is een Franse kredietinstelling (bank) onder toezicht van de Europese Centrale Bank (“ECB”) en de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”). Het Londense bijkantoor van Société Générale SA staat onder toezicht van de ECB en de ACPR en onder het beperkte toezicht van de Engelse Financial Conduct Authority en de Engelse Prudential Regulation Authority. Meer informatie over de reikwijdte van onze vergunning en het toezicht door de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority is bij ons op aanvraag verkrijgbaar.
Société Générale SA verleent geen beleggingsdiensten aan particuliere beleggers in Nederland inzake de Daily Bull & Bears.
Toegang tot deze website of het verkrijgen van informatie via deze website betekent niet dat u cliënt bent of wordt van Société Générale SA, of enig onderdeel van Société Générale.


De producten zijn bedoeld voor ervaren en actieve particuliere beleggers in Nederland en zouden alleen moeten worden gekocht door beleggers die over specifieke kennis beschikken. Beleggers moeten vooraf hun eigen oordeel vormen en zich eventueel wenden tot een deskundig adviseur voordat ze overgaan tot beleggen in Daily Bull & Bears. Société Générale is niet aansprakelijk voor de mogelijk negatieve financiële gevolgen van een belegging in deze producten.

Voornaamste risico’s:
Risico van kapitaalverlies:Bij faillissement of wanbetaling van SG Issuer, als de uitgevende instelling, of Société Générale, als de garantiegever, worden de Daily Bull & Bears beëindigd. Het bedrag dat u dan voor uw investering ontvangt, hangt af van de marktwaarde van uw investering op dat moment en van de werkelijke waarde van de liquidatie van de effecten bij wanbetaling van Société Générale of SG Issuer. Deze waarde kan nul zijn.
Koers- en hefboomrisico: De koersontwikkeling van het product is afhankelijk van de koersbewegingen van de onderliggende waarde. Hierdoor kan de waarde van het product fluctueren en kan de koers van het product lager zijn dan de prijs waarvoor het product is aangeschaft. Het product omvat daarnaast een hefboomeffect dat de koersbewegingen van de onderliggende waarde versterkt, zowel opwaarts als neerwaarts. Daardoor kunt u meer verliezen dan bij een directe investering in de onderliggende waarde.
Wisselkoersrisico: wanneer de onderliggende waarde genoteerd is in een andere munteenheid dan de munteenheid van het product, loopt u een wisselkoersrisico.
Samengestelde rendementen. Winsten en verliezen worden samengesteld als de producten langer dan 1 dag worden aangehouden en kunnen hierdoor afwijken van de hefboom vermenigvuldigd met de dagprestatie van de onderliggende waarde. Daarnaast zullen aanvullende kosten en commissies in rekening worden gebracht.
Emittentenrisico (kredietrisico): door deze producten te kopen, loopt de belegger een kredietrisico op de uitgevende instelling, SG Issuer, en zijn garantiegever, Société Générale. Bij faillissement of wanbetaling van SG Issuer of Société Générale, loopt de belegger in Daily Bull & Bears dus risico op gedeeltelijk of volledig kapitaalverlies. Daarbij is het zo dat u geen aanspraak maakt op de onderliggende waarde.
Liquiditeitsrisico: Société Générale, SG Option Europe, of een andere gelieerde partij, is market maker. De market maker waarborgt de liquiditeit van dit product door als koper op te treden, behoudens uitzonderlijke omstandigheden. De market maker is niet verplicht om deze liquiditeit te garanderen in abnormale marktomstandigheden.
Risico op vervroegde terugbetaling: De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat Société Générale het recht heeft om de producten onder uitzonderlijke omstandigheden vroegtijdig te beëindigen tegen de marktwaarde. Het is mogelijk dat bij vroegtijdige beëindiging de uitkering lager is dan de nominale waarde. Voor meer informatie zie het basisprospectus en de definitieve voorwaarden.
Prijsvorming door gap risk premie. De gap risk premie vormt onderdeel van de waarde van de Daily Bull & Bear. Het staat SG Issuer vrij om de gap risk premie aan te passen. Dit gebeurt regelmatig op basis van liquiditeit en marktsentiment. Een aanpassing van de gap risk premie heeft gevolgen voor de waarde van uw Daily Bull & Bear.
Belangenconflict: Société Générale SA treedt op als garantiegever voor de Daily Bull & Bears, uitgegeven door SG Issuer, en als aanbieder van ‘hedging’ instrumenten voor elke uitgevende instelling. Daardoor zijn de beleggers niet alleen blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale SA, maar ook aan de operationele risico’s verbonden aan het gebrek aan onafhankelijkheid van Société Générale SA in het vervullen van zijn taken en verplichtingen als garantiegever en aanbieder van ‘hedging’ instrumenten. De potentiële belangenconflicten en operationele risico’s die voortvloeien uit dit gebrek aan onafhankelijkheid worden deels beperkt doordat verschillende afdelingen binnen Société Générale SA verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de garantie en het aanbieden van de ‘hedging’ instrumenten en elke afdeling opereert als een aparte operationele unit, gescheiden door ‘Chinese walls’ (informatie barrières) en beheerd door verschillende management teams. Hoewel compliance procedures de daadwerkelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken afdelingen binnen Société Générale SA vereisen, kan niet volledig worden uitgesloten dat (potentiële) belangenconflicten ontstaan.

Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) onder toezicht van de Europese Centrale Bank (“ECB”) en de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”). Dit document wordt in Nederland uitgegeven door het Londense bijkantoor van Société Générale, dat onder toezicht staat van de ECB en de ACPR en onder het beperkte toezicht van de Engelse Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority. Meer informatie over de reikwijdte van onze vergunning en het toezicht door de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority is bij ons op aanvraag verkrijgbaar.

Hoewel informatie in dit document afkomstig is van bronnen die betrouwbaar worden geacht, verklaart of garandeert Société Générale niet dat alle informatie nauwkeurig is. Vermenigvuldiging, openbaarmaking of verspreiding van dit materiaal is verboden.

De producten in dit document zijn niet geschikt voor iedereen. Beleggers lopen risico op kapitaalverlies. Beleggers dienen alleen in dit product te handelen indien ze de aard en het risico hiervan begrijpen. De waarde van het product kan zowel dalen als stijgen en kan onderhevig zijn aan volatiliteit door factoren als prijswijzigingen in het onderliggende instrument.

Voordat beleggers investeren in dit product, dienen ze zelf de risico’s vanuit een financieel, juridisch en fiscaal oogpunt te beoordelen zonder alleen te vertrouwen op de door ons verstrekte informatie, zowel in dit document als in de definitieve voorwaarden van het product (zie de website www.beurs.societegenerale.nl). We adviseren u om uw eigen onafhankelijke, deskundige adviseurs te raadplegen.

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat participaties in dit product niet vallen onder de bepalingen van het beleggerscompensatiestelsel of een soortgelijk stelsel in het land waar de uitgever is gevestigd, dan wel in het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk.

De waardepapieren mogen niet worden aangeboden in of overgebracht naar de Verenigde Staten.

Verklaringen in verband met belastingen, waar deze ook zijn gedaan, zijn algemeen van aard en niet volledig. Ze zijn gebaseerd op ons begrip van de geldende wetten en praktijken op de datum van dit document en zijn onderhevig aan wijzigingen in deze wetten en praktijken en aan de interpretatie en toepassing hiervan. Deze wijzigingen kunnen met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Dergelijke verklaringen dienen niet te worden beschouwd als fiscaal advies en beleggers dienen niet hierop te vertrouwen. De fiscale behandeling van beleggingen zal onder andere afhangen van persoonlijke omstandigheden. Beleggers dienen een geschikte, deskundige belastingadviseur te raadplegen om zelf de fiscale gevolgen van het aankopen, bezitten en/of verkopen van de in dit document genoemde beleggingen te beoordelen.

Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden op onze website www.beurs.societegenerale.nl.

Ga verder naar het overzicht van onze Daily Bull & Bears

Bekijk het aanbod