TURBO BEST

FINANCIËLE PRODUCTEN MET HEFBOOMEFFECT DIE EEN RISCO OP KAPITAALVERLIES MEEBRENGEN

WIL JE PROFITEREN VAN MARKTTRENDS EN JE PORTEFEUILLE EEN IMPULS GEVEN? SOCIETE GENERALE BREIDT ZIJN PRODUCTAANBOD OP DE BEURS UIT MET TURBO'S BEST.

Wat zijn Turbo’€™s Best en hoe werken ze?

Turbo’€™s Best hebben dezelfde werking als de Turbo’€™s, ze bieden de mogelijkheid te investeren in een aandeel, index, grondstof of valuta, zonder vervaldatum, met een belangrijke hefboom en tegen lage investeringskosten. Echter, voor de Turbo’€™s Best is het stop loss-niveau gelijk aan de uitoefenprijs (BEST = Barrier Equals STrike). Er is geen airbag-niveau. Het product wordt stopgezet en verliest al zijn waarde als het stop loss-niveau bereikt of overschreden wordt.

Kom ik in aanmerking voor deze producten?

Turbo’€™s Best zijn geschikt voor ervaren beleggers die dynamische oplossingen zoeken en in staat zijn snel beslissingen te maken gedurende de beursdag. Afhankelijk van het scenario, de Turbo’€™s Best Call maken het mogelijk te profiteren van een opwaartse markt, terwijl Turbo’€™s Best Put ontworpen zijn voor neerwaartse markten. U dient te weten dat vanwege de hefboom deze producten risicovol zijn en een risico op kapitaalverlies met zich meebrengen.

Hoe weet je de prijs?

De waarde van deze producten varieert op basis van verschillende factoren: de beurskoers van de onderliggende waarde, de uitoefenprijs en het stop loss-niveau (gelijk aan de uitoefenprijs). De prijs wordt berekend op een transparante manier en wordt constant weergeven op de producten pagina van onze website www.beurs.societegenerale.nl.

Waarom investeren in deze producten?

Ten eerste, Turbo’€™s Best stellen je, met een hefboomeffect, bloot aan de koersontwikkeling van de onderliggende waarde (aandeel, index, grondstof of valuta), waardoor beleggers de mogelijkheid hun portfolio dynamischer te maken op de korte termijn en af te dekken op de middellange termijn.

Daarnaast werken en worden deze producten berekend op een transparante manier: iedere verandering in de koers van de onderliggende waarde zal een invloed hebben op de prijs van de Turbo’€™s Best. De tijd en volatiliteit van de onderliggende waarde hebben weinig invloed. Dit mechanisme vereist dat de belegger in staat is zijn producten realtime in de gaten te houden gedurende de beursdag.

Ten slotte hebben Turbo’€™s Best geen vaste vervaldatum, waardoor beleggers hun belegging net zo lang vast kunnen houden als hun strategie vereist, zolang het stop loss-niveau niet wordt bereikt of overschreden.


Wat zijn de risico's van Turbo's Best?

De Turbo’€™s Best zijn een risicovol producttype dat een risico op kapitaalverlies met zich meebrengt. Daarnaast bieden ze een hefboom aan in opwaartse en neerwaartse markten, wat gunstig of ongunstig kan zijn voor de belegger. Ten slotte, als het stop loss-niveau bereikt of overschreden wordt, vervalt het product voortijdig met een waarde die nul is. Deze producten zijn daarom bedoeld voor ervaren beleggers die voldoende kennis hebben van deze producten.

Wanneer de onderliggende waarde wordt genoteerd in een vreemde munt, brengen deze producten een wisselkoersrisico met zich mee.

De Uitgever kan overgaan tot een verwachte teruggave of het product, met een minimale kennisgeving van 30 dagen, wat kan leiden tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal.


De producten zijn bedoeld voor ervaren en actieve particuliere beleggers in Nederland en zouden alleen moeten worden gekocht door beleggers die over specifieke kennis beschikken. Beleggers moeten vooraf hun eigen oordeel vormen en zich eventueel wenden tot een deskundig adviseur voordat ze overgaan tot beleggen in Turbo’€™s Best. Societe Generale is niet aansprakelijk voor de mogelijk negatieve financiële gevolgen van een belegging in deze producten.

Voornaamste risico’s:
Risico van kapitaalverlies: bij het productenassortiment van SG TURBO BEST bestaat het risico dat het belegde kapitaal op elk moment volledig verloren gaat (zodra de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt of overschrijdt). In dat geval wordt het product stopgezet en bedraagt de waarde nul.
Marktrisico: deze producten kunnen op elk moment onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen, waardoor in sommige gevallen het belegde kapitaal volledig verloren kan gaan. Het product omvat geen kapitaalbescherming.
Risico van vroegtijdige beëindiging: als de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau/de uitoefenprijs bereikt, zal het product in kwestie uit het assortiment van SG TURBO BEST automatisch beëindigd worden en verliest het zijn gehele waarde. Hoe vaker u een Turbo kiest waarvan het stop loss-niveau dicht bij de actuele koers van de onderliggende waarde ligt, hoe lager de prijs ervan, hoe groter het hefboomeffect, en hoe hoger het risico van beëindiging. En omgekeerd.
Hefboomeffect: deze producten hebben een hefboomeffect, dat de koersbewegingen van de onderliggende waarde versterkt, zowel opwaarts als neerwaarts, wat een gunstig of ongunstig effect kan hebben op de waarde van het product, afhankelijk van het geval.
Kredietrisico: door deze producten te kopen, neemt de belegger een kredietrisico op de uitgevende instelling en zijn garantiegever.
Wisselkoersrisico: wanneer de onderliggende waarde wordt genoteerd en/of uitgedrukt in een vreemde munt en/of, in geval van een index, wanneer componenten daarvan worden uitgedrukt en/of genoteerd in een of meer valuta’€™s, dan zijn de producten gevoelig voor de schommelingen van de wisselkoers tussen deze munt(en) en de euro of elke andere munt waarin de producten worden uitgedrukt.

Eventuele winsten of verliezen worden uitgedrukt zonder kosten, toepasselijke belastingregime, wisselkoersen en kosten van de broker of bank.

Société Générale behoudt zich het recht voor om over te gaan tot aanpassing of vervanging, of zelfs tot de vervroegde terugbetaling van het product, onder meer bij gebeurtenissen met een impact op de onderliggende waarde(n). Bij de vervroegde terugbetaling van het product kan het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Aanpassing van de parameters: de uitoefenprijs en het stop loss-niveau worden dagelijks afgestemd op de financieringsrente en eventuele dividenduitkeringen. Société Générale kan kosten berekenen bij bepaalde gebeurtenissen die de onderliggende waarde beïnvloeden (bijvoorbeeld slechts 90% van het nettodividend wordt aangepast voor Turbo Long). Er moet worden opgemerkt dat de aanpassing van het stop loss-niveau het risico op vroegtijdige beëindiging verhoogt en in sommige gevallen zelfs tot beëindiging kan leiden.

Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) onder toezicht van de Europese Centrale Bank (“ECB”) en de Franse Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”). Dit document wordt in Nederland uitgegeven door SG Issuer en gegarandeert door Société Générale. Société Générale verleent geen beleggingsdiensten en geeft geen advies inzake de SG TURBO BEST aan particuliere beleggers in Nederland.

Hoewel informatie in dit document afkomstig is van bronnen die betrouwbaar worden geacht, verklaart of garandeert Société Générale niet dat alle informatie nauwkeurig is. Vermenigvuldiging, openbaarmaking of verspreiding van dit materiaal is verboden.

De producten in dit document zijn niet geschikt voor iedereen. Beleggers lopen risico op kapitaalverlies. Beleggers dienen alleen in dit product te handelen indien ze de aard en het risico hiervan begrijpen. De waarde van het product kan zowel dalen als stijgen en kan onderhevig zijn aan volatiliteit door factoren als prijswijzigingen in het onderliggende instrument.

Voordat beleggers investeren in dit product, dienen ze zelf de risico’s vanuit een financieel, juridisch en fiscaal oogpunt te beoordelen zonder alleen te vertrouwen op de door ons verstrekte informatie, zowel in dit document als in de definitieve voorwaarden van het product (zie de website www.beurs.societegenerale.nl). We adviseren u om uw eigen onafhankelijke, deskundige adviseurs te raadplegen.

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat participaties in dit product niet vallen onder de bepalingen van het beleggerscompensatiestelsel of een soortgelijk stelsel in het land waar de uitgever is gevestigd, dan wel in het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk.

De waardepapieren mogen niet worden aangeboden in of overgebracht naar de Verenigde Staten.

Verklaringen in verband met belastingen, waar deze ook zijn gedaan, zijn algemeen van aard en niet volledig. Ze zijn gebaseerd op ons begrip van de geldende wetten en praktijken op de datum van dit document en zijn onderhevig aan wijzigingen in deze wetten en praktijken en aan de interpretatie en toepassing hiervan. Deze wijzigingen kunnen met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Dergelijke verklaringen dienen niet te worden beschouwd als fiscaal advies en beleggers dienen niet hierop te vertrouwen. De fiscale behandeling van beleggingen zal onder andere afhangen van persoonlijke omstandigheden. Beleggers dienen een geschikte, deskundige belastingadviseur te raadplegen om zelf de fiscale gevolgen van het aankopen, bezitten en/of verkopen van de in dit document genoemde beleggingen te beoordelen.

Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden op onze website www.beurs.societegenerale.nl.

Het overzicht van onze Turbo's Best

Bekijk het aanbod