RISICOWAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze website wordt in Nederland gepubliceerd door het Londense bijkantoor van Société Générale SA. Société Générale SA is een Franse kredietinstelling (bank) onder toezicht van de Europese Centrale Bank (“ECB”) en de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”). Het Londense bijkantoor van Société Générale SA staat onder toezicht van de ECB en de ACPR en onder het beperkte toezicht van de Engelse Financial Conduct Authority en de Engelse Prudential Regulation Authority. Meer informatie over de reikwijdte van onze vergunning en het toezicht door de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority is bij ons op aanvraag verkrijgbaar.

Let op dat een belegging in een van deze SG Exchange Traded Products niet valt onder de bepalingen van het Financial Services Compensation Scheme (FSCS) of een vergelijkbare compensatieregeling in het land waar de uitgevende instelling is gevestigd, Nederland of Frankrijk.

Hoewel de informatie op deze website afkomstig is uit betrouwbaar geachte bronnen, geeft Société Générale SA geen garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie. Enige weergave, openbaarmaking of verspreiding van dit materiaal is verboden.

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN

SG Exchange Traded Products worden uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance, SG Issuer en SG Effekten, die elk onderdeel zijn van SOCIETE GENERALE-groep. U kunt u niet rechtstreeks met Société Générale SA handelen. U kunt alleen in SG Exchange Traded Products handelen via een broker of bank.

Op deze website wordt een aantal technische termen gebruikt. Twijfelt u over de betekenis van deze termen, kijk dan eerst in de verklarende woordenlijst. Er is ook een woordenlijstfunctie waarin enkele van de op de website gebruikte termen worden verklaard. U kunt de verklaring lezen door op de productpagina op de betreffende term te klikken. Mocht u meer informatie nodig hebben, neem dan rechtstreeks contact met ons op via beursinfo@sgcib.com of bel gratis 0800 29 29 235. 
Wanneer SG wordt gebruikt op deze website, wordt hiermee Société Générale SA bedoeld, tenzij anders blijkt uit de context.

 

COMPLEXE PRODUCTEN

De op deze website beschreven producten worden als complex beschouwd en zijn daardoor alleen geschikt voor ervaren en actieve particuliere beleggers in Nederland die over een goede kennis van de onderliggende markt en de productkenmerken beschikken. Het is belangrijk dat u, voordat u gaat beleggen, beseft dat u al uw belegde geld kunt verliezen als u in deze producten belegt. U dient te hebben vastgesteld dat deze producten geschikt voor u zijn, mede gelet op uw omstandigheden en uw financiële positie. Neem bij twijfel contact op met een deskundig financieel adviseur. Wij adviseren particuliere beleggers om onafhankelijk professioneel advies in te winnen, voordat zij gaan beleggen.

 

RISICO/INFORMATIE DOOR MIDDEL VAN ICONEN

Op deze website worden de hieronder weergegeven iconen gebruikt om uw aandacht te vestigen op belangrijke risicowaarschuwingen en informatie die u moet lezen in samenhang met de informatie over onze producten. Zorg dat u weet wat deze iconen betekenen. Ziet u deze iconen op onze website staan, klik er dan op om een bepaalde risicowaarschuwing weer te geven en lees de informatie voordat u verder gaat. Zo zorgt u ervoor dat u op de hoogte bent van alle relevante risicowaarschuwingen en/of -informatie die u moet kennen om te begrijpen hoe de informatie over onze producten wordt gepresenteerd.

 

BELEGGINGSRISICO'S

De op deze website beschreven producten zijn niet voor iedereen geschikt. Uw kapitaal loopt risico. Handel niet in deze producten, tenzij u inzicht heeft in hun aard en in de omvang van het risico. De waarde van het product kan zowel stijgen als dalen en kan fluctueren als gevolg van diverse factoren, waaronder koersveranderingen in het onderliggende instrument en rentetarieven. 
In deze disclaimer kunnen niet alle risico's en andere belangrijke aspecten van SG Exchange Traded Products worden vermeld. U dient de hieronder en op deze website vermelde risicofactoren met betrekking tot deze producten te lezen. Voor investering in deze producten, gelieve de productbrochure, het basisprospectus en de definitieve voorwaarden te lezen.

Eisen voor informatieverschaffing over risico's aan particuliere beleggers 
Wij adviseren u contact op te nemen met een deskundig financieel adviseur, voordat u gaat beleggen in een op deze website beschreven product. De inhoud van de website is niet bedoeld voor het verlenen van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. Geen enkele informatie op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. Toegang tot de website of het verkrijgen van informatie via deze website betekent niet dat de gebruiker een cliënt is of wordt van Société Générale SA, of enig onderdeel van Société Générale. Société Générale SA verleent geen beleggingsdiensten aan particuliere beleggers in Nederland met betrekking tot de SG Exchange Traded Products. 

Risico op de uitgevende instelling 
SG Exchange Traded Products worden uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance, SG Issuer en SG Effekten, die elk onderdeel zijn van de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-groep. De identiteit van de uitgevende instelling van een product wordt vermeld op de productpagina van deze website. 
Een belegging kan geheel of gedeeltelijk verloren gaan wanneer de betrokken uitgevende instelling van de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-groep niet aan zijn verplichtingen voldoet. 

Waarschuwing secundaire markt 
Société Generale SA, SG Option Europe, of een andere gelieerde partij, is de enige market maker in SG Exchange Traded Products. Onder normale omstandigheden zal Société Generale SA, SG Option Europe, of een andere gelieerde partij, zich inspannen om marketmakingdiensten te verlenen – die onder meer bestaan uit het afgeven van de juiste marktwaarde en het waarborgen van de liquiditeit – zowel bij aankoop als bij verkoop van een financieel product onder specifieke omstandigheden. Deze voorzieningen kunnen tijdelijk of voor onbepaalde tijd worden beperkt als gevolg van technische problemen bij ondernemingen van de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-groep of Euronext Amsterdam, dataleveranciers, telecommunicatiebedrijven, of in geval van ophanden zijnde mededelingen door of problemen bij het vergaren van informatie over onderliggende ondernemingen. 
Onder normale omstandigheden zal Société Generale SA, SG Option Europe, of een andere gelieerde partij, zich inspannen om marketmakingdiensten te verlenen. 
Als gevolg van dit aan de secundaire markt verbonden risico kan het in bepaalde extreme omstandigheden moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om het betreffende SG Exchange Traded Product te verkopen of kan een prijs worden geboden die aanzienlijk lager is dan de prijs die u ervoor heeft betaald.

 

 

PRODUCTSPECIFIEKE RISICOFACTOREN

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste risico's van elk producttype dat op deze website staat. Lees voor meer informatie over een product de productbrochure en de definitieve voorwaarden voor het betrokken product voordat u gaat beleggen.  

 

Risicofactoren Daily Bull & Bears: 
Risico op kapitaalverlies: Bij faillissement of wanbetaling van SG Issuer, als de uitgevende instelling,  of Société Générale SA, als de garantiegever, worden de Daily Bull & Bears beëindigd. Het bedrag dat u dan voor uw investering ontvangt, hangt af van de marktwaarde van uw investering op dat moment en van de werkelijke waarde van de liquidatie van de effecten bij wanbetaling van Société Générale SA of SG Issuer. Deze waarde kan nul zijn.  
Koers- en hefboomrisico: De koersontwikkeling van het product is afhankelijk van de koersbewegingen van de onderliggende waarde. Hierdoor kan de waarde van het product fluctueren en kan de koers van het product lager zijn dan de prijs waarvoor het product is aangeschaft. Het product omvat daarnaast een hefboomeffect dat de koersbewegingen van de onderliggende waarde versterkt, zowel opwaarts als neerwaarts. Daardoor kunt u meer verliezen dan bij een directe investering in de onderliggende waarde.   
Wisselkoersrisico: Wanneer de onderliggende waarde genoteerd is in een andere munteenheid dan de munteenheid van het product, loopt u een wisselkoersrisico. 
Samengestelde rendementen: Winsten en verliezen worden samengesteld als de producten langer dan 1 dag worden aangehouden en kunnen hierdoor afwijken van de hefboom vermenigvuldigd met de dagprestatie van de onderliggende waarde. Daarnaast zullen aanvullende kosten en commissies in rekening worden gebracht indien de producten langer dan 1 dag worden aangehouden. 
Risico uitgevende instelling (kredietrisico): Door deze producten te kopen, loopt de belegger een kredietrisico op de uitgevende instelling, SG Issuer, en zijn garantiegever, Société Générale SA. Bij faillissement of wanbetaling van  SG Issuer of Société Générale SA, loopt  de belegger in Daily Bull & Bears risico op gedeeltelijk of volledig kapitaalverlies. Daarbij is het zo dat u geen aanspraak maakt op de onderliggende waarde. 
Liquiditeitsrisico: Société Générale S.A., SG Option Europe, of een andere gelieerde partij, is market maker. De market maker waarborgt de liquiditeit van dit product door als koper op te treden, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.  De market maker is niet verplicht om deze liquiditeit te garanderen in abnormale marktomstandigheden. 
Risico op vervroegde terugbetaling. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat Société Générale S.A. het recht heeft om de producten onder uitzonderlijke omstandigheden vroegtijdig te beëindigen tegen de marktwaarde. Het is mogelijk dat bij vroegtijdige beëindiging de uitkering lager is dan de nominale waarde. Voor meer informatie zie het basisprospectus en de definitieve voorwaarden. 
Prijsvorming door gap risk premie. De gap risk premie vormt onderdeel van de waarde van de Daily Bull & Bears. Het staat SG Issuer vrij om de gap risk premie aan te passen. Dit gebeurt regelmatig op basis van liquiditeit en marktsentiment. Een aanpassing van de gap risk premie heeft gevolgen voor de waarde van uw Daily Bull & Bear. 
Belangenconflict. Société Générale SA treedt op als garantiegever voor de Daily Bull & Bears, uitgegeven door SG Issuer, en als aanbieder van ‘hedging’ instrumenten voor elke uitgevende instelling. Daardoor zijn de beleggers niet alleen blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale SA, maar ook aan de operationele risico’s verbonden aan het gebrek aan onafhankelijkheid van Société Générale S.A. in het vervullen van zijn taken en verplichtingen als garantiegever en aanbieder van ‘hedging’ instrumenten. 
De potentiële belangenconflicten en operationele risico’s die voortvloeien uit dit gebrek aan onafhankelijkheid worden deels beperkt doordat verschillende afdelingen binnen Société Générale SA verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de garantie en het aanbieden van de ‘hedging’ instrumenten en elke afdeling opereert als een aparte operationele unit, gescheiden door ‘Chinese walls’ (informatie barrières) en beheerd door verschillende management teams. Hoewel compliance procedures de daadwerkelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken afdelingen binnen Société Générale S.A. vereisen, kan niet volledig worden uitgesloten dat (potentiële) belangenconflicten ontstaan.

 

Risicofactoren Turbo's Best:   
Risico van kapitaalverlies. Bij het productenassortiment van SG TURBO BEST bestaat het risico dat het belegde kapitaal op elk moment volledig verloren gaat (zodra de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt of overschrijdt). In dat geval wordt het product stopgezet en bedraagt de waarde nul. 
Marktrisico. Deze producten kunnen op elk moment onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen, waardoor in sommige gevallen het belegde kapitaal volledig verloren kan gaan. Het product omvat geen kapitaalbescherming. 
Risico van vroegtijdige beëindiging. Als de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau/de uitoefenprijs bereikt, zal het product in kwestie uit het assortiment van SG TURBO BEST automatisch beëindigd worden en verliest het zijn gehele waarde. Hoe vaker u een Turbo kiest waarvan het stop loss-niveau dicht bij de actuele koers van de onderliggende waarde ligt, hoe lager de prijs ervan, hoe groter het hefboomeffect, en hoe hoger het risico van beëindiging. En omgekeerd. 
Hefboomeffect. Deze producten hebben een hefboomeffect, dat de koersbewegingen van de onderliggende waarde versterkt, zowel opwaarts als neerwaarts, wat een gunstig of ongunstig effect kan hebben op de waarde van het product, afhankelijk van het geval. 
Kredietrisico. Door deze producten te kopen, neemt de belegger een kredietrisico op de uitgevende instelling en zijn garantiegever. 
Wisselkoersrisico. Wanneer de onderliggende waarde wordt genoteerd en/of uitgedrukt in een vreemde munt en/of, in geval van een index, wanneer componenten daarvan worden uitgedrukt en/of genoteerd in een of meer valuta’s, dan zijn de producten gevoelig voor de schommelingen van de wisselkoers tussen deze munt(en) en de euro of elke andere munt waarin de producten worden uitgedrukt. 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Mededeling over corporate actions 
Als gevolg van corporate actions zoals dividenduitkeringen, claimemissies, aandelensplitsingen, aandeleninkoop, overnames en fusies kunnen de ratio- en uitoefenniveaus van SG Exchange Traded Products worden aangepast. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat beleggers in SG Exchange Traded Products worden benadeeld of een onterecht voordeel behalen door aanpassingen van het eigen vermogen. Als een dergelijke wijziging plaatsvindt en u meer informatie nodig heeft, neem dan contact met ons op. Op verzoek kan meer informatie over de berekening van de wijzigingen worden verstrekt. 

Informatie van derden 
Reclame, informatie en verwijsknoppen met hyperlinks van derden zijn geen aanbevelingen of goedkeuringen van SG of haar respectieve bestuurders, werknemers of gelieerde ondernemingen. De gebruiker wordt naar de betreffende derde verwezen voor alle relevante informatie, waaronder alle informatie over de status van die derde als beleggingsadviseur of dealerlicentie (indien van toepassing). 
Société Générale S.A. heeft alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle feiten en meningen in de door een derde verstrekte materialen correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Société Générale S.A. geeft echter geen garantie omtrent de juistheid van de door derden verstrekte informatie en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden.

Geen beleggingsadvies 
Niets op deze website is bedoeld als advies over de voordelen van het kopen of verkopen van een bepaalde belegging of het uitoefenen van een recht verbonden aan de beschreven producten. SG verleent geen beleggingsadvies over de SG Exchange Traded Products. Bent u geen institutionele of professionele belegger, vraag dan onafhankelijk financieel advies over de producten op deze website. 

Geen beleggingsdiensten 
Er worden geen beleggingsdiensten verleend door SG aan particuliere beleggers in Nederland met betrekking tot de SG Exchange Traded Products. 
Toegang tot de website of het verkrijgen van informatie via deze website betekent niet dat de gebruiker een cliënt is of wordt van Société Générale S.A., of enig onderdeel van Société Générale. 

Juistheid en betrouwbaarheid van de informatie 
De informatie op deze website is voor zover SG bekend juist en betrouwbaar, maar dit kan niet worden gegarandeerd. De op deze website weergegeven standpunten van SG kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de cijfers op deze website is geen rekening gehouden met de verschuldigde inkomstenbelasting. 
Lees voordat u een beleggingsbeslissing neemt de definitieve voorwaarden voor de betreffende SG Exchange Traded Products. Een kopie van de definitieve voorwaarden is op aanvraag verkrijgbaar bij het Londense bijkantoor van Société Générale S.A., 10 Bishops Square, London E1 6EG. 

Informatieverschaffing over belangen 
SG of haar verbonden ondernemingen kunnen van tijd tot tijd een positie of een materieel belang aanhouden in de op deze website beschreven producten of de beleggingen die daaraan ten grondslag liggen. 
Société Générale S.A., SG Option Europe of een andere gelieerde partij zal in het algemeen de enige market maker in de besproken SG Exchange Traded Products zijn. Hoewel SG geen beleggingsadvies verleent inzake de SG Exchange Traded Products aan particuliere beleggers in Nederland, kunnen andere gelieerde partijen mogelijk wel advies verstrekken, of hebben andere gelieerde partijen mogelijk wel advies verstrekt, inzake de SG Exchange Traded Products en de beleggingen die daaraan ten grondslag liggen. 

Handelsmerken 
De naam, het logo en de handelsmerken van SG en haar verbonden ondernemingen ('SG') worden gereproduceerd met toestemming van SG. Wanneer een product is gebaseerd op een index, is de indexaanbieder jegens u niet aansprakelijk voor zijn activiteiten in verband met die index. 

Risicowaarschuwing 
Deze risicowaarschuwing is op elk moment te bekijken via een link bovenaan elke pagina. U dient de waarschuwing echter periodiek te bekijken om op de hoogte te blijven van de relevante risico's die verbonden zijn aan Daily Bull & Bears.