JURIDISCHE INFORMATIE

Deze website wordt in Nederland gepubliceerd door het Londense bijkantoor van Société Générale S.A. Société Générale S.A. is een Franse kredietinstelling (bank) onder toezicht van de Europese Centrale Bank (“ECB”) en de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”). Het Londense bijkantoor van Société Générale SA staat onder toezicht van de ECB en de ACPR en onder het beperkte toezicht van de Engelse Financial Conduct Authority en de Engelse Prudential Regulation Authority. Meer informatie over de reikwijdte van onze vergunning en het toezicht door de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority is bij ons op aanvraag verkrijgbaar.

 

Société Générale is een Société Anonyme met een aandelenkapitaal van EUR 1.006.509.557,50 op 8 januari 2015. 
Handelsregister van Parijs, nr. 552 120 222 
APE-nr: 651C 
Statutaire zetel: 29 Boulevard Haussmann, 75009 Parijs 
Btw-nr: FR 27 552 120 222 
Juridisch vertegenwoordiger: Frédéric OUDÉA, Chief Executive Officer 
Publication Manager: Caroline GUILLAUMIN 
Editorial Manager: Ernst GEVAERTS 
Contact: beursinfo@sgcib.com 

 

Deze website wordt onderhouden door het bijkantoor van Société Générale SA, 10 Bishops Square, London E1 6EG. 
Deze website valt onder de Franse wetgeving, behalve voorzover de Engelse wetgeving inzake financiële dienstverlening van toepassing is.

 

Professionele voorschriften 
Société Générale SA is een Franse kredietinstelling (bank) onder toezicht van de Europese Centrale Bank (“ECB”) en de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”) (61, rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 09). Société Générale SA is gerechtigd  om bankactiviteiten te verrichten en beleggingsdiensten te verlenen, met uitzondering van het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten, onder de bepalingen van de Franse Code Monétaire et Financier.

Inhoud van deze website 
Société Générale SA, alle overige onderdelen van de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-groep en alle derde bijdragers (de "Bijdragers") stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op deze website vermelde informatie nauwkeurig en actueel is. Société Générale SA en de Bijdragers behouden zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Zij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze website volledig is of niet zal worden gewijzigd door derden (bijvoorbeeld indien deze website wordt geïnfecteerd door, met name, maar niet beperkt tot, enigerlei malware, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die door Société Générale SA zijn getroffen). SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA EN DE BIJDRAGERS WIJZEN HIERBIJ ENIGE EN ALLE DIRECTE OF INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET OF TEN GEVOLGE VAN EEN VERTRAGING, FOUT OF OMISSIE IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE, ALSMEDE DOOR  GEBRUIK, ONDERBREKING OF NIET-BESCHIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITE VAN DE HAND. DERHALVE ZIJN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA EN DE BIJDRAGERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE GEVOLGSCHADE OF VERLIES, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING: (I) SCHADE OF VERLIES TEN GEVOLGE VAN EEN TRANSACTIE DIE IS UITGEVOERD OP BASIS VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE; (II) WINSTDERVING, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF ENIG ANDER VERLIES TEN GEVOLGE VAN EEN ONDERBREKING VAN DE DIENST OF (III) EEN VERHOGING VAN DE KOSTEN OF VERGOEDINGEN VOOR HET RAADPLEGEN EN VERWERKEN VAN DE GEGEVENS. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA EN DE BIJDRAGERS ZIJN EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR DE RESULTATEN VAN FACTOREN DIE BUITEN HUN MACHT LIGGEN, NOCH VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW TECHNISCHE OMGEVING, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING,HARDWARE, SOFTWARE OF ANDERE APPARATUUR WAARMEE DEZE WEBSITE WORDT BEZOCHT OF DE DIENSTEN EN/OF DE OP DEZE WEBSITE OPGENOMEN INFORMATIE WORDEN GEBRUIKT. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA EN DE BIJDRAGERS GARANDEREN TEN SLOTTE NIET EN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DE GEPASTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET VERLOOP, DE NAUWKEURIGHEID, DE AFWEZIGHEID VAN FOUTEN, DE WAARHEIDSGETROUWHEID, DE ACTUALITEIT, HET LOYALE EN COMMERCIËLE KARAKTER, DE KWALITEIT, DE GEDEGENHEID, HET GEEN INBREUK MAKENDE KARAKTER OF DE BESCHIKBAARHEID VAN DE OP DEZE WEBSITE OPGENOMEN INFORMATIE. 
U VERPLICHT ZICH HIERBIJ ERTOE OM DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE UITSLUITEND TE RAADPLEGEN EN TE GEBRUIKEN VOOR UW EIGEN PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK.

Informatie over financiële instrumenten 
De algemene voorwaarden inzake financiële instrumenten zijn indicatief. De informatie over financiële instrumenten vormt van de kant van Société Générale SA geen aanbod voor de aan- of verkoop van of inschrijving op financiële producten of diensten (met inbegrip van bank- en verzekeringsproducten) of een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor de aan- of verkoop van financiële producten of diensten. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA EN DE BIJDRAGERS WIJZEN HIERBIJ ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF ADEQUAATHEID VAN DE INFORMATIE UIT EXTERNE BRONNEN VAN DE HAND, OOK AL IS DEZE INFORMATIE AFKOMSTIG VAN BETROUWBAAR GEACHTE BRONNEN. Wanneer resultaten uit het verleden of gesimuleerde resultaten uit het verleden worden vermeld, zijn de betreffende gegevens over de perioden in het verleden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van historische marktgegevens. Wanneer simulaties van toekomstige resultaten worden gepresenteerd of vermeld, zijn de gegevens voor deze resultaten slechts prognoses en vormen zij geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten van het product. Bovendien kunnen potentiële winsten hoger of lager uitvallen door wisselkoersverschillen wanneer resultaten uit het verleden of gesimuleerde resultaten uit het verleden zijn gebaseerd op gegevens die uitgedrukt zijn in een andere valuta dan de valuta van het land van de belegger. Voorts kunnen bij de presentatie van resultaten uit het verleden of gesimuleerde resultaten (uit het verleden of voor de toekomst) winsten ook lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen of andere kosten die de belegger maakt. 
Indien u geïnteresseerd bent in op deze website vermelde producten of diensten , kunt u contact opnemen met Société Générale SA voor informatie over de beschikbaarheid, contractuele voorwaarden, modaliteiten en prijzen.

Productinschrijving en verlening van beleggingsdiensten 
De inhoud van deze website is niet bestemd voor noch levert deze enig financieel-, beleggings-, of professioneel advies en niets op de pagina's van deze website dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. De toegang tot de website of het ophalen van op de website geplaatste informatie door een gebruiker betekent niet dat die gebruiker daarmee cliënt wordt van Société Générale SA of enig onderdeel van Société Générale. 
Onverminderd de juridische en wettelijke vereisten die Société Générale SA dient na te leven dienen beleggers voorafgaand aan een belegging in het product of de uitvoering van een transactie in verband hiermee hun eigen analyse van het product en de bijbehorende risico’s uit te voeren, vooral in termen van juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten, zonder uitsluitend te vertrouwen op de aan hen verstrekte informatie. Beleggers dienen zo nodig dienaangaande hun eigen adviseur of een andere deskundige in te schakelen. BEHOUDENS NALEVING VAN JURIDISCHE OF WETTELIJKE VEREISTEN IS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA NIET AANSPRAKELIJK VOOR FINANCIËLE GEVOLGEN VAN ENIGERLEI AARD TEN GEVOLGE VAN EEN TRANSACTIE IN VERBAND MET HET PRODUCT OF EEN BELEGGING IN HET PRODUCT. 

U dient zelf na te gaan of een bepaalde beleggingsstrategie of de aankoop of verkoop van enig beleggingsproduct voor u geschikt is gelet op uw eigen beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden. Vragen omtrent de geschiktheid van een belegging voor uw specifieke financiële en belastingsituatie dienen te worden voorgelegd aan uw financiële en belastingadviseurs. Bepaalde op de website vermelde beleggingsstrategieën en beleggingsproducten staan wellicht niet open of zijn niet geschikt voor iedere persoon. 
U kunt in de beleggingsproducten beleggen door online of telefonisch een beursorder te plaatsen bij uw bank of broker. Beursorders kunnen geplaatst worden op elke beursdag van 08:00 tot 18:30 uur (deze tijden kunnen verschillen, afhankelijk van de onderliggende waarden en de overeenkomst met uw broker). Een inschrijving betekent dat de inschrijver instemt met de toepasselijke contractvoorwaarden en kosten en zich onderwerpt aan de toepasselijke wetgeving zoals volgt uit de definitieve voorwaarden van het betreffende SG Exchange Traded Product. 
Via deze website worden geen beleggingsdiensten verleend en/of beleggingsactiviteiten verricht zoals bedoeld in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht of de Franse Code Monétaire et Financier.

Intellectueel eigendom 
Deze website valt geheel onder internationale wetgeving inzake auteursrecht, handelsmerken en intellectuele eigendom in het algemeen, zoals deze van toepassing is op zowel de vorm (redactionele keuzes, lay-out, onderwerpen, middelen voor het openen van gegevens, weergave, etc.) als de inhoud (tekst, afbeeldingen, etc.). De inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van respectievelijk SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-groep en de Bijdragers. U verplicht zich ertoe om deze inhoud niet te gebruiken voor illegale doeleinden en mag ook niet toestaan dat iemand anders dit doet. 
Bij wijze van uitzondering is sommige inhoud (tekst, afbeeldingen) eigendom van de respectieve auteurs. 
De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging, weergave, verspreiding of herverspreiding van de inhoud van deze website op enig medium of langs enige weg (met inbegrip van, zonder beperking, caching en framing) alsmede de verkoop, wederverkoop, doorgifte of enige andere handeling die erop is gericht om deze inhoud op enigerlei wijze beschikbaar te stellen aan derden, is verboden. Indien u zich niet houdt aan deze beperkingen, pleegt u valsheid in geschrifte waarvoor u civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kunt worden gesteld.

Hyperlinks 
Société Générale SA is niet aansprakelijk voor de hyperlinks naar andere websites, met name niet voor de inhoud van de gekoppelde websites. 
Société Générale SA is niet aansprakelijk voor de hyperlinks naar deze website. Niemand mag een dergelijke koppeling maken zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming van Société Générale SA.

Gegevensbescherming
Klik hier voor meer informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming en cookies.